Privacyverklaring P.v.O. Partners voor Ondernemers

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 2 juli 2019.

Lees deze Privacyverklaring grondig door om de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te begrijpen.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als (potentiële) klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen (zie hiervoor punt 12).

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

P.v.O. – Partners voor Ondernemers
President Kennedylaan 9 bus C
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer 0448.989.541

Hierna genoemd ‘P.v.O.’

P.v.O. maakt deel uit van Essensys, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en ondernemingsnummer 0452.656.141. Intra-groep kunnen er persoonsgegevens uitgewisseld worden, doch slechts voor een specifiek doel.

2. Doel van de verwerking

P.v.O. verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Afhankelijk van hoe en waarom u met P.v.O. communiceert, verwerken wij persoonsgegevens.

Contactformulier op website. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, dan verwerken wij uw contactgegevens teneinde efficiënt te kunnen reageren op uw vraag.

Klantenbeheer en leveranciersbeheer. Teneinde efficiënt in contact te kunnen treden met onze klanten en leveranciers verwerken wij de contactgegevens van de contactpersoon bij onze klant of leverancier.

Sollicitanten. Wanneer u solliciteert bij P.v.O. verwerken wij uw persoonsgegevens tijdens het aanwervingsproces.

Opleidingen. Indien u een opleiding volgt bij P.v.O. verwerken wij uw contact- en accountgegevens evenals de gegevens noodzakelijk voor het opmaken van documenten voor het verkrijgen van subsidies. Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens op u in de toekomst om de hoogte te houden van onze events of opleidingen binnen hetzelfde vakgebied.

Marketing en sociale media. Op regelmatige tijdstippen houden wij onze klanten op de hoogte van onze activiteiten via een nieuwsbrief. Elke ontvanger beschikt steeds over de mogelijkheid om zich uit te schrijven door onderaan de nieuwsbrief op de uitschrijflink te klikken.

Wanneer er evenementen georganiseerd worden door P.v.O. (zoals het IE café) of wanneer u een opleiding volgt georganiseerd door P.v.O. kunnen wij foto’s en video’s maken voor onze sociale media.

3. Categorieën van persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hoger omschreven verwerken wij volgende persoonsgegevens:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats)
  • Academische curriculum (gegevens op CV)
  • Beroepservaring (opleidingen, eerdere werkgevers)

P.v.O. verwerkt geen gevoelige gegevens (d.i. persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksuele leven of seksuele geaardheid laten zien) of persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verzamelen.

4. Bron van uw persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens in het kader van onze interacties met u, via onze website, e-mail, per post, per telefoon of evenementen.

In uitzonderlijke gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens via derden, zoals bijvoorbeeld een rekruterings- of assessmentkantoor in het kader van aanwerving.

Indien u een opleiding bij ons volgt ontvangen wij uw persoonsgegevens via uw werkgever.

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hoger beschreven kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals overheidsinstanties.

Onze IT, cloud- en softwareleveranciers kunnen eveneens toegang hebben tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

Tevens kunnen uw persoonsgegevens intra-groep uitgewisseld worden met Essensys. Deze uitwisseling kadert in interne rapportering of omwille van een functie binnen de groep hetwelk in uw belang is. Het is nooit de bedoeling dat Essensys uw persoonsgegevens gebruikt voor haar eigen activiteiten.

Bij een eventuele fusie en/of overname kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met de derde partij die bij de betreffende fusie en/of overname betrokken is.

6. Bewaartermijn

P.v.O. houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op P.v.O. rust.

7. Doorgifte buiten de EU/EER

P.v.O. geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

P.v.O. baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

9. Beveiligingsmaatregelen

P.v.O. verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

10. Uw rechten

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten kan u uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 11.

In het kader van de identificatieplicht die op ons rust kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. Gelieve in dat geval uw rijksregisternummer op de achterzijde van uw identiteitskaart zwart te maken.

Recht op inzage en correctie
Indien u wil weten welke persoonsgegevens P.v.O. van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u hiervoor contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw persoonsgegevens worden aangepast.

Recht op verwijdering en beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door P.v.O. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

Recht van bezwaar
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in de vervulling van een taak van algemeen belang of van openbare orde kan u op gemotiveerde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht om klacht in te dienen
U beschikt tevens over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door P.v.O.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PVO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PVO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga, _gid, _gat_gtag

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

12. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door P.v.O., onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 10 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

- Per e-mail: privacy@pvo.be

13. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.pvo.be/privacyverklaring.