Algemene verkoopsvoorwaarden van PVO

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van de BV P.v.O. – Partners voor Ondernemers (hierna: P.v.O.) zijn van toepassing op al onze commerciële handelingen en worden geacht door de klant te zijn aanvaard, zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant. Wijzigingen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig indien hierover een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen partijen bestaat.

Offertes zijn slechts bindend mits deze ondertekend worden door de klant. Onze offertes omvatten enkel die prestaties die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Bijkomende wensen van de klant zijn niet in de prijs begrepen.

Bij de bestelling van het project, zowel voor interne opleidingen bij de klant als consultancy- en interimopdrachten, wordt een voorschot aangerekend van 30%. Deze wordt op het einde van het project verrekend.

Een inschrijving voor een opleiding annuleren is alleen schriftelijk mogelijk en volgens volgende voorwaarden:

  • Bij een annulatie > 90 dagen voor de (begin)datum van een opleiding is een vergoeding verschuldigd van 10% van het inschrijvingsgeld.
  • Bij een annulatie tot 30 dagen voor de (begin)datum van een opleiding is een vergoeding verschuldigd van 25% van het inschrijvingsgeld.
  • Bij een annulatie tot 15 dagen voor de (begin)datum van een opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van het inschrijvingsgeld.
  • Bij een annulatie minder dan 15 dagen voor de (begin)datum van een opleiding is een vergoeding verschuldigd van 100% van het inschrijvingsgeld.

U kan zich uiteraard altijd kosteloos laten vervangen door een collega. PVO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Consultancyopdrachten kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden tot 2 weken voor aanvang van het project. Hierbij wordt 10% aan annuleringskosten in rekening gebracht.

De door ons vooropgestelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en gelden slechts als een loutere aanduiding en verbinden de partijen pas mits uitdrukkelijk akkoord van beiden. De prijzen zijn opgemaakt volgens de gegevens die verstrekt zijn in de offerte. Bijkomend adviesverlening zal een prijsaanpassing in regie tot gevolg hebben. De tarieven kunnen in januari van elk jaar worden aangepast aan gewijzigde marktomstandigheden.

Verplaatsingskosten voor medewerkers van P.v.O. gemaakt ten behoeve van het bezoeken van de klant worden in regie aangerekend aan € 0,55 per kilometer (per wagen). Het aantal kilometers wordt bepaald vanaf Kortrijk.

Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf ontvangst. De kosten en erelonen zijn verschuldigd van zodra de werkzaamheden ten voordele van de klant worden aangevat. Gedeeltelijke facturatie mag worden gemaakt naargelang de werkzaamheden ten behoeve van de klant worden opgestart, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. Behoudens andersluidende overeenkomst, gelden deze tussentijdse facturen ten titel van aanrekening en niet als voorschot.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.

Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 125,00 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en dit bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd teneinde P.v.O. te kunnen vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies en administratiekosten.

De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag behouden wij het recht voor om verdere dienstverlening stop te zetten en de werken te staken.

Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel en het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Tenzij andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, blijven alle intellectuele rechten m.b.t. door ons verstrekte voorstellen, ontwerpen, afbeeldingen en prijsopgaven onze eigendom. Zij mogen zonder onze toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik bij diegene aan wie zij verstrekt zijn en mogen niet aan derden worden getoond, ter hand gesteld, of op andere wijze bekend gemaakt, noch worden gebruikt of ter beschikking gesteld anders dan voor het doel waarvoor zij door ons zijn verstrekt.

P.v.O. is zowel voor opleiding (DV.O103837) als voor advies (DV.A101433) erkend voor betalingen via de kmo-portefeuille. Wanneer u gebruik wenst te maken van deze subsidiemaatregel, dan dient u uw aanvraag in te dienen binnen de 14 dagen na opstart. Een laattijdige aanvraag wordt automatisch geweigerd. Meer detailinformatie over de kmo-portefeuille is terug te vinden op de volgende website: https://www.vlaio.be/nl/ en op www.pvo.be/subsidies.

De klant zal vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24 maanden na de beëindiging ervan, geen personeel van P.v.O. direct of indirect in dienst nemen of op welke andere basis dan ook inhuren of hiertoe pogingen ondernemen. In het kader van dit artikel betekent de term ‘personeel’ alle personeel of andere personen zoals freelancers en onderaannemers ter beschikking gesteld door P.v.O.

Wanneer door de klant in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze gehouden de schade die P.v.O. hierdoor zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan het brutosalaris over de voorgaande 12 maanden van de betrokken persoon.

P.v.O. zal de diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid. De diensten die P.v.O. verleent zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. De gehele aansprakelijkheid in hoofde van P.v.O (contractueel of buitencontractueel) voor alle opdrachten onder deze overeenkomst, is beperkt tot de overeengekomen honoraria (excl BTW) voor deze opdrachten. Deze beperking zal eveneens van toepassing zijn wanneer de aansprakelijkheid van P.v.O. het gevolg is van een persoonlijke opzettelijke fout of een persoonlijk bedrog.

Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout die door P.v.O. is begaan, zullen ze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen en de aansprakelijkheid van P.v.O. hiervoor zal bijgevolg beperkt zijn tot het hoogste aansprakelijkheidsbedrag, dat van toepassing is op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. P.v.O. zal eveneens enkel kunnen worden aangesproken tot vergoeding van de door de klant geleden netto schade.

De klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de privacyverklaring zoals terug te vinden op
www.pvo.be/privacyverklaring
en verklaart zich hiermee akkoord.

P.v.O. garandeert dat alle verworven gegevens confidentieel behandeld zullen worden.

Opmerkingen of klachten nopens facturatie dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien geen (tijdige) betwisting P.v.O. bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.